Vážení zákazníci, dne 29. 9. 2023 bude naše firma zavřená. Dotazy a objednávky uskutečněné v tomto termínu budeme vyřizovat po našem návratu. Děkujeme za pochopení.

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze a záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin od potvrzení přijetí objednávky zrušit a to telefonicky či e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5. Doprava

Objednané zboží vám zašleme prostřednictvím přepravní služby.
Dopravné e-shop: počet balíků x paušální částka 120,-Kč bez DPH.
Dobírkovné (pokud je účtováno) je stanoveno na 55,-Kč bez DPH a připočítává se k učtovaného poplatku za dopravné.
Např. 2 balíky + dobírka = (2x120) + 55 = 295 Kč

Při objednávce zboží v hodnotě nad 10.000,- Kč bez DPH neplatíte dopravné. Vyhrazujeme si právo změny způsobu dopravy objednaného zboží, je-li to z přepravních důvodů nutné (rozměrnější zásilky).

Při dopravě našimi auty – tzv. doprava dodavatelem účtujeme jednorázový poplatek za dopravné 120,-Kč při jakémkoli množství balíků.

Při úhradě dobírky jste povinni si vždy vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky, kde bude uvedena částka, která je při dobírce vybírána.
V případě, že bude reklamováno inkaso dobírky a nebude možno doložit doklad o předání peněz ze strany konečného příjemce, nebude reklamace uznána.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta je zpravidla do 1 - 2 týdnů, v případě zhotovování zboží "na zakázku" může být tato doba do 5-ti týdnů. O delší dodací lhůtě budete předem informováni.

7. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

V případě potřeby Vám do 14-ti dnů ode dne převzetí objednaného zboží toto nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

8. Platební podmínky

Programem je nabízena možnost platby na dobírku.

V případě, že objednávajícím je obec, je možná po předchozí dohodě platba formou faktury zaslané současně se zbožím. Prodávající si vyhrazuje právo platbu za zboží formou faktury odmítnout!

9. Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně písemně sdělit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
a) běžným opotřebením
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1.    Informujte nás písemně o reklamaci (kontrola@phhp.cz).

2.    Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. Zboží je potřeba vhodně zabalit, aby nedošlo k mechanickému poškození během přepravy.

3.    K odeslanému zboží je potřeba písemně sdělit důvod reklamace, vaši adresu a telefonní kontakt. Ideálním řešením je vyplnit náš reklamační formulář 

4.    Přiložte kopii dokladu (faktury) o nabytí reklamovaného zboží.

O přijetí zboží do reklamačního řízení budete informováni e-mailem. Reklamace vyřizujeme v nejkratším možném čase, nejpozději v zákonem stanovené lhůtě 30 dní od přijetí zboží.

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady. 

Vytisknout stránku